اخبار

Latest news, video reports

گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه میدکو تمدید شد

۱۳ شهريور ۱۴۰۰

در فرآیند این ممیزی که توسط تیم ممیزی شرکت IMQ ایتالیا و با مشارکت همکاران ستاد تهران و کرمان صورت گرفت میزان انطباق عملکرد شرکت با الزامات استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001:2015)، سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO14001:2015) و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO45001:2018) مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت اعتبار گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه بدون عدم انطباقی با موفقیت تمدید شدند.

لیست خبرها