چند رسانه ایی

مشاهده و دریافت تصاویر ، ویدئوها و فایل های میدکو

۷
مهرماه 97
۱۱ آبان ۱۳۹۷ مهرماه 97
۶
مرداد 97
۱۷ مرداد ۱۳۹۷ مرداد 97
۶
تیرماه 1397
۲۰ تير ۱۳۹۷ تیرماه 1397
۱۵
سال 97
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ سال 97
۳۵
سال 96
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ سال 96
۱۸
سال 95
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ سال 95
۱۱
سال 94
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ سال 94
۸
سال 93
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ سال 93
۱۳
سال 92
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ سال 92
۱۵
سال 91
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ سال 91
۹
سال 90
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ سال 90
۶
سال 89
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ سال 89
۳۱
معرفی میدکو
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ معرفی میدکو
۱
نمایشگاه محیط زیست
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ نمایشگاه محیط زیست
۱
نمایشگاه معدن
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ نمایشگاه معدن
۱
سرود میدکو
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ سرود میدکو

گروه چند رسانه ای