ساختار سازمانی میدکو

اصول ساختار سازمانی میدکو

ساختار سازمانی هلدینگ و شرکت‌های میدکو در مقاطع زمانی مختلف توسط مدیریت سرمایه انسانی وارزیابی عملکرد مدیران میدکو با توجه به تغییرات مختلف بوجود آمده در طول سال مورد بازنگری قرار می‌گیرد، این بازنگری در راستای افزایش چابکی و بهره‌وری سازمانی می‌باشد که در قالب دو پروژه «بازنگری ساختار سازمانی ستاد و شرکت‌های میدکو» و «طراحی ساختار سازمانی کارخانه‌هایی که در سال آینده به بهره‌برداری خواهند رسید» تعریف و تاکنون پیاده‌سازی شده است. ساختار سازمانی میدکو مبتنی بر ادهوکراسی، سبک تعاملی کنترل استراتژیک و ارتباطات بالا مي‌باشد.

این ساختار با کمترین تعداد لایه مدیریتی (فلت بودن ساختار)، حیطه نظارت را کم نموده و شرکت چابکی بوجود آورده است. ساختارهایی که در شرکت‌های تابعه و پلنت‌های عملیاتی وجود دارد مبتنی بر محور فرآیند ها و محصولات است. در اين کارخانجات که تکنولوژی پیچیده ای دارند ، اين ساختار مي‌تواند پاسخگوي نيازها باشد.

ویژگی ساختار سازمانی میدکو

  • چابکی شرکت بدلیل داشتن کمترین تعداد لایه مدیریتی و ارتباطات بالا
  • فرآیند‌محور بودن ساختار
  • بازنگری ساختارهای سازمانی با توجه به تغییرات استراتژیک، تعارضات سازمانی، و ... در جهت بهره وری بیشتر
کمیته توسعه سرمایه انسانی میدکو