مشارکت و مسوولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی و در سطح کلان تر آن "توسعه پایدار و فراگیر" ، سیاست ها و اقداماتی است که تعهد سازمان را ورای الزامات قانونی، محدودیت های فنی و اقتصادی در قبال ذینفعان خود نشان می دهد. مشارکت با ذینفعان موجب بهبود پیوسته سیاست ها، فرآیندها و عملکرد سازمان می شود. سازمان‌های سرآمد به عنوان سازمان‌هایی پاسخگو، برای شفاف‌سازی عملکردشان در قبال ذینفعان خود و ایفای تعهدات‌شان درخصوص ایشان، ارزش‌های خویش را ابراز می‌دارند و اطمینان حاصل می‌کنند که این تعهدات در سراسر سازمان جاری می شود. به این ترتیب، مسئولیت‌پذیری اجتماعی برای آنان مزایای دوجانبه‌ای خواهد داشت؛ به طوری که هم سازمان از رویکرد اخلاقی‌تر و منسجم‌تری نفع می‌برد و هم ذینفعان، نظر و برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان خواهند داشت.

میدكو با آگاهی از این شرایط توجه جدی به مقوله الزامات ذینفعان و مسئولیت های اجتماعی را در نظام مدیریت جامع خویش مد نظر قرارداه است. توجه به توسعه پایدار و فراگیر و در نظر گرفتن بیش از پیش پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی فعالیت‌های اقتصادی هلدینگ بر جوامع میزبان و ذی نفعان، از موضوعات مهم و کلیدی مسئولیت اجتماعی  میدکو محسوب می گردد.

 میدکو به عنوان یک بنگاه اقتصادی در کنار توجه به کسب درآمد و رعایت حقوق سهامداران، به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی متعهد بوده و با این نگاه بر اساس چشم انداز خود 13 راهبر و استراتژی اصلی را تدوین نموده و در کلیه فرآیندهای کسب و کار خود آنها را مورد توجه قرار داده است.

از 13 راهبرد و استراتژی اصلی میدکو، 5 مورد به شرح ذیل با نگاه به موضوعات توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی می باشد.

  • توسعه جامع و پایدار با رعایت مسائل ایمنی، بهداشت، زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی.
  • به كارگيري مدل ها، استانداردها و شاخص هاي جهاني و ارزيابي بر اساس آ ن ها.
  • نگاه و تفکر جهاني، به روز بودن و آينده نگري.
  • توسعه فناوري و كاهش بهاي تمام شده (از طريق تأكيدبر نوآوري، فناوريهاي پيشرفته و بهبود يافته).
  • نگاه ویژه به سرمایه انسانی.

میدکو در کنار اهدافی همچون ارتقاء سطح توليد بهينه و مديريت توليد، اجراي بهينه طرح ها (بر اساس شاخص هاي جهاني)، افزايش درآمد و توان مالی، كاهش آثار مخرب ريسک ها، توسعه زنجيره توليد و ... ، اهداف بهبود وضعیت ایمنی، بهداشت، محیط زیست و جامعه ، ارتقاء ايمني و سلامت كاركنان، توسعه روابط مناسب با ذینفعان و حمايت و عجين شدن با جامعه را به عنوان اهداف استراتژیک خود قرار داده و با تدوین سیاست ها و برنامه های عملیاتی به سطح قابل قبولی از آنها دست یافته است.

در میدکو، منظور از ارزش پایدار شرايط و موقعيتي است كه ارزش در بلندمدت به لحاظ قيمت رقابتي،كيفيت بالا، رضايت و تطابق با نياز مشتري و رعايت مسائل ايمني، بهداشت و محیط زیست با توجه به ذینفعان ايجاد شود.

منظور از بلند مدت، به معني جامع بودن و رسيدن به ثبات، نسبت به تغييرات و توانمند بودن و آسيب پذير نبودن است.

میدکو با نگاه مدیریتی به بحث فناوری و انتخاب تکنولوژی های روز، افزایش تولید ناخالص ملی(توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال) و توجه به ذینفعان خود به دنبال استقرار رویکردهای مسئولیت اجتماعی مدیریتی بوده است.

مدیریت میدکو با توجه به ارزش هایی همچون شفافیت، دانش محوری، رفتار حرفه ای، یگانگی، کار گروهی، تعالی جویی و روحیه شهروندی ، قانون مداری، حفظ و ارتقاء محیط زیست،توجه به ایمنی و بهداشت و .... پایبندی خود را به مسئولیت اجتماعی نشان می دهد.