معرفی

سرمایه انسانی میدکو

میدکو با اعتقاد بر اینکه، کارکنان زیربنای اصلی پیشرفت علمی و فناوری و اقتصادی هر مجموعه است، در سیر تحول نامگذاری این منابع ارزشمند، از اصطلاح "سرمایه انسانی" برای کارکنان خود استفاده می‌نماید و مدیریت اثربخش و بهره‌ور این سرمایه را سرلوحه سیاست‌ها و راهبردهای خود قرار داده است. در این راستا میدکو در تلاش است که با ایجاد زمینه‌های لازم در جهت ارتقای سطح شرکت ، با حفظ نگرش مثبت به سازمان، " مدیریت شهروند سازمانی" را فرهنگ‌سازی نماید.

با الطاف الهی، میدکو با جذب سرمایه انسانی جوان، متخصص، باانگیزه وبومی، که به عنوان یکی از مهم‌ترین مزیت رقابتی‌ خود می داند ، بالغ بر 23 هزار نفر سرمایه انسانی کارآمد در حوزه معادن و صنایع معدنی در کشور و منطقه می باشد

مدیریت سرمایه انسانی و ارزیابی عملکرد مدیران میدکو
اطلاعات دموگرافیک کارکنان استخدامی میدکو