کارخانه تولید کاتد مس

Projects

نام طرح / پروژه: کارخانه تولید کاتد مس
ظرفیت کارخانه /پروژه: 50 هزار تنی
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: استان کرمان، 20 کیلومتر ی شمال شهر بابک
تاریخ شروع پروژه: ۳۱ تير ۱۳۹۰
میزان اشتغالزایی: 300