کارخانه تولید لوله مسی

Projects

نام طرح / پروژه: کارخانه تولید لوله مسی
ظرفیت کارخانه /پروژه: 12 هزار تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: استان کرمان، شهرستان کرمان، شهرک صنعتی شهر بابک
تاریخ شروع پروژه: ۱ مرداد ۱۳۹۰
میزان اشتغالزایی: 100