چند رسانه ایی

View and receive midhco images, videos and files

۲
پروژه نجف اشرف
۱ خرداد ۱۳۹۷ پروژه نجف اشرف
۲
بابک مس
۱ خرداد ۱۳۹۷ بابک مس
۲
CDQ
۱ خرداد ۱۳۹۷ CDQ
۲
کک سازی زرند
۱ خرداد ۱۳۹۷ کک سازی زرند
۳
فروسیلیس
۱ خرداد ۱۳۹۷ فروسیلیس
۴
فولاد بوتیا
۱ خرداد ۱۳۹۷ فولاد بوتیا
۴
فولاد زرند
۱ خرداد ۱۳۹۷ فولاد زرند
۲
فولاد بردسیر
۱ خرداد ۱۳۹۷ فولاد بردسیر

گروه چند رسانه ای