اخبار

Latest news, video reports

انتصاب دکتر مجید نامه گشای فرد به عنوان

مدیر توسعه مدیریت میدکو

انتصاب دکتر مجید نامه گشای فرد به عنوان مدیر توسعه مدیریت میدکو

۱۱ آبان ۱۳۹۷

دکتر مجید نامه گشای فرد با حکم مدیرعامل میدکو به عنوان مدیر توسعه مدیریت میدکو منصوب شد

لیست خبرها