ساختار سازمانی میدکو

ساختار سازمانی میدکو

اصول ساختار سازمانی میدکو

 

ساختار سازمانی هلدینگ و شرکت‌های میدکو در مقاطع زمانی مختلف توسط مدیریت سرمایه انسانی وارزیابی عملکرد مدیران میدکو با توجه به تغییرات مختلف بوجود آمده در طول سال مورد بازنگری قرار می‌گیرد، این بازنگری در راستای افزایش چابکی و بهره‌وری سازمانی می‌باشد که در قالب دو پروژه «بازنگری ساختار سازمانی ستاد و شرکت‌های میدکو» و «طراحی ساختار سازمانی کارخانه‌هایی که در سال آینده به بهره‌برداری خواهند رسید» تعریف و تاکنون پیاده‌سازی شده است. ساختار سازمانی میدکو مبتنی بر ادهوکراسی، سبک تعاملی کنترل استراتژیک و ارتباطات بالا مي‌باشد.
   این ساختار با کمترین تعداد لایه مدیریتی (فلت بودن ساختار)، حیطه نظارت را کم نموده و شرکت چابکی بوجود آورده است. ساختارهایی که در شرکت‌های تابعه و پلنت‌های عملیاتی وجود دارد مبتنی بر محور فرآیند ها و محصولات است. در اين کارخانجات که تکنولوژی پیچیده ای دارند ، اين ساختار مي‌تواند پاسخگوي نيازها باشد. 

ویژگی ساختار سازمانی میدکو:

چابکی شرکت بدلیل داشتن کمترین تعداد لایه مدیریتی و ارتباطات با فرآیند‌محور بودن ساختار بازنگری ساختارهای سازمانی با توجه به تغییرات استراتژیک، تعارضات سازمانی، و ... در جهت بهره-وری بیشتر
کمیته توسعه سرمایه انسانی میدکو برابر فصل یازدهم آیین نامه استخدام و نظام پرداخت میدکو هر یک از شرکتها می‌بایست نسبت به تشکیل کمیته توسعه سرمایه انسانی مطابق با ضوابط میدکو اقدام نمایند. در این راستا، كميته توسعه سرمايه انساني میدکو از سال 1389 با ریاست مدیریت سرمایه انسانی و ارزیابی عملکرد مدیران میدکو و عضویت مدیران سرمایه انسانی برخی از شرکت‌های تولیدی، تشکیل و تاکنون به صورت مستمر هر 2 هفته یکبار برگزار می‌گردد.
 

شعار کمیته همسوسازی منافع شرکت و همکاران

 

اهم وظایف کمیته توسعه سرمایه انسانی :

بررسی دستورالعمل های اجرایی مربوط به آیین نامه استخدام و نظام پرداخت میدکو
ایجاد وحدت رویه در اجرای کلیه دستورالعمل ها، آیین نامه ها و ...
تنظیم روابط شرکت با کارکنان (از طریق حضور مدیران سرمایه انسانی در کمیته و اعلام نیازمندی‌ها و مسائل موجود در شرکت های میدکو)