محصولات و خدمات فنی و مهندسی

MIDHCO Technical Services and Products

گندله سنگ آهن گندله سنگ آهن

مشخصات شیمیایی محصول

S P CaO+MgO SiO2+Al2O3 FeO TFe
≤0.08 0.05 ≥1.8 ≤2.62 <1 ≥67.0

مشخصات فیزیکی محصول

Pellet Size distribution
Pellet size 9 to16 mm Min 93 %
Pellet size under 5 mm Max 5 %
Compression Strength
minimum cold compression strength of pellet within 10-12 mm diameter 300 kg/p according to ISO standard
Tumble Index
≥ 94 % weight of the Pellet shall be larger than 6.35 mm
≤ 5% weight of the Pellet Shall be less than 0,5 mm

خصوصیات احیائی محصول در تست با دمای 760 درجه سانتیگراد

 

Metallization Min. 93 %
Fragmentation (-3.35 mm) Max 5 %
Average compression strength Min 70 kg/p
Static Bed Reduction under Load at 815 °C
Metallization Min. 92 %
Tumbler strength (+3.36mm) Min. 90 %

 

دانلود کاتالوگ محصولات