کارخانه استخراج معدن زغال سنگ خمرود

Projects

نام طرح / پروژه: کارخانه استخراج معدن زغال سنگ خمرود
ظرفیت کارخانه /پروژه: ذخیره 30.5 میلیون تن
تاریخ شروع پروژه: ۱ خرداد ۱۳۹۴
میزان اشتغالزایی: 500