•    
    • 29 مهر 1394  ساعت 14:31
     افتتاح رسمي دوره هاي يادگيري MBA
    • کارفرما:شركت فولاد سيرجان ايرانيان
     محصولات: كنسانتره سنگ آهن
     محل پروژه : استان كرمان، 57 كيلومتري جنوب غربي شهرستان سيرجان، مجاو
    •  
      
      
      
      
      
    • آلومينيوم
     فروش نقدي:
     1,985
     درصد تغيير:
     0
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     1,987
     درصد تغيير:
     0
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 01 شهريور 1394 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     مس
     فروش نقدي:
     2,000
     درصد تغيير:
     -70.
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,000
     درصد تغيير:
     -70.
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 01 شهريور 1394 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     نيكل
     فروش نقدي:
     2,000
     درصد تغيير:
     -86.
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,000
     درصد تغيير:
     -86.
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 01 شهريور 1394 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     روي
     فروش نقدي:
     2,000
     درصد تغيير:
     -10.
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,000
     درصد تغيير:
     -10.
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 01 شهريور 1394 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     قلع
     فروش نقدي:
     2,000
     درصد تغيير:
     -89.
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,000
     درصد تغيير:
     -89.
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 01 شهريور 1394 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     سرب
     فروش نقدي:
     2,000
     درصد تغيير:
     -0.2
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,000
     درصد تغيير:
     -0.9
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 01 شهريور 1394 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME